JavaScript – kế thừa prototype ngang và dọc

Prototype trong JavaScript được coi là khái niệm trọng tâm. JavaScript là một ngôn ngữ rất “lạ”, nên nếp áp dụng tư duy của các ngôn ngữ hướng đối tượng class-based như PHP hay Java thì sẽ không thỏa đáng trước các edge cases. Tiêu đề Prototype ngang và dọc … Read more

5. Đối tượng trong JavaScript

Tất cả mọi thứ trong JS đều là object, trừ undefined. Thật vậy. Cho dù typeof của chúng đôi khi không phải lúc nào cũng là “object”. 1) Các object dựng sẵn. Theo cách hiểu của một php developer thì PDO là một class dựng sẵn trong ngôn ngữ, khi … Read more

4. So sánh 5 cách viết hàm trong JavaScript

Update, còn đây nữa: Trên đây là hình ảnh mô tả cách khởi tạo hàm. Từ ES 6, ta có thể khởi tạo bằng array function. Function là khái niệm trung gian của JS vì nó cho phép tạo dạng class/object. Update: Js có một số hàm global, cách dùng … Read more

2. Các loại dữ liệu trong Javascript

Ở ES6, Javascript có 7 kiểu. Đáng chú ý, object gồm có 2 loại sub-type là array và function. null, undefined, boolean, number, string, object, symbol (có từ ES6). Đáng chú ý là nếu dùng hàm typeof null sẽ ra “object” và typeof function() sẽ ra “function”. Function cũng là … Read more

3. Hằng số sẵn có trong JavaScript

Hằng số sẵn có là các biến cứng đã mang giá trị mặc định. Trong ngôn ngữ nào cũng có. Bài này trung tâm giáo dục thường xuyên JS sẽ giới thiệu một số hằng số sẵn dùng trong Javascript. Ở JS chúng ta có null, NaN, unidefined, infinity và … Read more

1. Console và 3 cách “hello world” trong Javascript

Để bắt đầu với JS, chúng ta không cần phải cài các tool hay công cụ hỗ trợ. Chỉ cần sử dụng chính trình duyệt là được. Firefox hay Chrome đều hỗ trợ rất tốt. Chẳng hạn, trên Chrome hay Firefox, ấn F12 là sẽ ra Console như hình dưới. … Read more

Javascript là gì?

Đây là bài viết đầu tiên trên trang, và sẽ còn được tiếp tục cập nhật. Bài viết bàn về khái niệm Javascript là gì. Vì sao đây là ngôn ngữ đáng học. JavaScript is a prototype-based, multi-paradigm, dynamic language, supporting object-oriented, imperative, and declarative (e.g. functional programming) styles. The … Read more