4. So sánh 5 cách viết hàm trong JavaScript

Update, còn đây nữa:

Trên đây là hình ảnh mô tả cách khởi tạo hàm. Từ ES 6, ta có thể khởi tạo bằng array function. Function là khái niệm trung gian của JS vì nó cho phép tạo dạng class/object.

Update: Js có một số hàm global, cách dùng như trên PHP 🙂

Nguồn ảnh: JS Land

Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects

Leave a Comment