1. Console và 3 cách “hello world” trong Javascript

Để bắt đầu với JS, chúng ta không cần phải cài các tool hay công cụ hỗ trợ. Chỉ cần sử dụng chính trình duyệt là được. Firefox hay Chrome đều hỗ trợ rất tốt.

Chẳng hạn, trên Chrome hay Firefox, ấn F12 là sẽ ra Console như hình dưới.

Đây được xem là “command line” hay “terminal” của ngôn ngữ. Khi viết js, chỉ cần dùng hàm console.log(“content”); là giá trị sẽ hiển thị trên console này, giúp debug. Đây là công cụ học lập trình tuyệt vời mà không cần phải cài cắm bất cứ công cụ nào. Tất nhiên, console chỉ hiển thị dữ liệu từ js.

Để bắt đầu, giả sử ta nhập 1 + 1 ấn Enter, lập tức kết quả ra 2.

Ảnh: http://jsforcats.com/

3 cách “hello world”

dùng alert() trong file .js

[js] alert ("Hello world"); [/js]

dùng trong khi .js

[js]

console.log("hello world")

[/js]

dùng tương tác javascript và html

[js]

let element = document.getElementById(‘message’);
element.textContent = ‘Hello, World!’;

[/js]

Trên HTML ta tạo một element với id là “message”;

[html]

<p id ="message"></p>

[/html]

3 thoughts on “1. Console và 3 cách “hello world” trong Javascript”

Leave a Comment