Cấp memory cho PHP, xử lý trên aapanel

Tự nhiên web nhỏ bị lỗi không cấp đủ memory:

Cách 1: Tìm trên file configuration và sửa dòng:

memory_limit = 512M

Như trên, mình đã cập nhật thành 512MB (Mặc định là 128MB)

Cách 2: Vào menu configuration và cập nhật.

Leave a Comment