Review một số dịch vụ VPS đang dùng: Hetzner, Crunchbits, Contabo, Azdigi, Cloudcone, LightSail, Linode, Oracle

Do đang có khá nhiều VPS nên mình test thử performance của các dịch vụ này. Bất ngờ nhất là sau khi viết bài này thì LowEndTalk releases bảng đánh giá VPS dành cho “nhà nghèo”.

Về giá: Hetzner ($4 monthly), Crunchbits ($23 yearly), Contabo ($6 -7 monthly), AZdigi (1 triệu/qúy), Cloudcone ($15 yearly), LightSail ($5 monthly), Linode ($5 monthly), Oracle (gói free).

Với mỗi VPS khác nhau, mình đều chạy 3 test bên dưới ở nhiều thời điểm khác nhau. Các test này sẽ đánh giá về khả năng xử lý của CPU, tốc độ mạng, tốc độ ghi và đọc ổ cứng. Tất cả các test này đều không test được uptime và khả năng tải.

Test 1:

wget -qO- https://bibica.net/speedtest | bash

Test 2: 
# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash

Test 3:

curl -sL yabs.sh | bash
 1. Đầu tiên là Hetzner

Đây là VPS tốt nhất và mình rất thích dùng, uptime cao. Chỉ có 1 điểm hạn chế là VPS ở Đức (hoặc Mỹ). Chip dùng AMD/ARM. Tốc độ ổ cứng, mạng, CPU đều rất tốt.

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : 
Number of cores   : 
CPU frequency    : MHz
Total size of Disk  : 190.2 GB (235.0 GB Used)
Total amount of Mem : 3814 MB (1240 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 245 days, 23 hour 22 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : aarch64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-69-generic
Virt         : No Virt
Date         : Sun Jan 28 05:59:10 AM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.1 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.1 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.1 GB/s
Average       : 1126.4 MB/s
-----------------------------------
Fio is missing!!! Please install Fio before running test.

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 753KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 16.8MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 15.8MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  8.84MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  7.98MB/s                          
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 1.21MB/s          

Test trên gói AMD Mỹ:

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 2445.406 MHz
Total size of Disk  : 38.2 GB (147.1 GB Used)
Total amount of Mem : 1915 MB (168 MB Used)
Total amount of Swap : 1915 MB (4 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 6 min
Load average     : 0.41, 0.55, 0.28
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-91-generic
Virt         : kvm
Date         : Tue Jan 30 06:25:00 AM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 365 MB/s
I/O (2nd run)    : 607 MB/s
I/O (3rd run)    : 604 MB/s
Average       : 525.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 68.5MB/s
Read IOPS      : 16.7k
Write performance  : 22.9MB/s
Write IOPS      : 5594

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 978KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 96.3MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 396MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  18.6MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  9.84MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 1.24MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  6.85MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.81MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  7.27MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   4.76MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  8.59MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/9865849

Cũng là chip AMD tại một thời điểm khác:
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 2445.406 MHz
Total size of Disk  : 38.2 GB (147.1 GB Used)
Total amount of Mem : 1915 MB (140 MB Used)
Total amount of Swap : 1915 MB (10 MB Used)
System uptime    : 0 days, 6 hour 25 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-91-generic
Virt         : kvm
Date         : Tue Jan 30 12:44:21 PM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.5 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.3 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.6 GB/s
Average       : 1501.9 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 284MB/s
Read IOPS      : 69.5k
Write performance  : 94.9MB/s
Write IOPS      : 23.2k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 1023KB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 98.4MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 336MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  19.6MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  10.4MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.99MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  6.81MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.75MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  7.82MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   4.64MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  7.96MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/5041188

Đây là một test khác trên chip AMD location Mỹ:
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC-Milan Processor
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 2445.404 MHz
Total size of Disk  : 75.2 GB (144.2 GB Used)
Total amount of Mem : 7743 MB (174 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 11 min
Load average     : 0.24, 0.14, 0.09
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-91-generic
Virt         : kvm
Date         : Mon Feb 5 03:50:59 AM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.5 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.6 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.6 GB/s
Average       : 1604.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 364MB/s
Read IOPS      : 88.8k
Write performance  : 121MB/s
Write IOPS      : 29.6k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 590KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 101MB/s    
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 350MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  15.6MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  9.71MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.19MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  6.42MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.16MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  7.95MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   4.46MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  7.45MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/8673064
----------------------------------------------------------------------
root@ubuntu-8gb-hil-1:~# 

Test 2:

root@ubuntu-4gb-fsn1-1:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 28 09:42:36 AM UTC 2024

ARM compatibility is considered *experimental*

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 246 days, 3 hours, 6 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 2 @ ??? MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 3.7 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 37.5 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel   : 5.15.0-69-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Hetzner Online GmbH
ASN    : AS24940 Hetzner Online GmbH
Host    : Hetzner Online GmbH
Location  : Falkenstein, Saxony (SN)
Country  : Germany

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 135.69 MB/s (33.9k) | 1.13 GB/s  (17.7k)
Write   | 135.60 MB/s (33.9k) | 1.16 GB/s  (18.2k)
Total   | 271.29 MB/s (67.8k) | 2.29 GB/s  (35.9k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 1.33 GB/s   (2.5k) | 1.26 GB/s   (1.2k)
Write   | 1.44 GB/s   (2.8k) | 1.41 GB/s   (1.3k)
Total   | 2.77 GB/s   (5.4k) | 2.67 GB/s   (2.6k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 8.08 Gbits/sec | 7.75 Gbits/sec | 16.6 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 8.99 Gbits/sec | 8.86 Gbits/sec | 25.2 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 10.9 Gbits/sec | 10.8 Gbits/sec | 12.0 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.49 Gbits/sec | 2.04 Gbits/sec | 90.6 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.66 Gbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 86.0 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | busy      | 1.48 Gbits/sec | 122 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 153 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 5.90 Gbits/sec | 8.28 Gbits/sec | 16.3 ms    
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 7.54 Gbits/sec | 22.2 ms    
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 9.23 Gbits/sec | 10.8 Gbits/sec | 11.9 ms    
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.49 Gbits/sec | 1.33 Gbits/sec | 90.3 ms    
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 2.00 Gbits/sec | 2.15 Gbits/sec | 86.3 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.20 Gbits/sec | 1.43 Gbits/sec | 123 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 153 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1056             
Multi Core   | 1886             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4626502

YABS completed in 15 min 59 sec
root@ubuntu-4gb-fsn1-1:~# 

Một test khác với chip AMD và location Mỹ. 


----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 45 sec
 Timestamp     : 2024-01-30 06:35:36 UTC
----------------------------------------------------------------------
root@ubuntu-2gb-hil-1:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Jan 30 11:28:32 AM UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 5 hours, 9 minutes
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 1.9 GiB
Swap    : 1.9 GiB
Disk    : 37.5 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-91-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Hetzner Online GmbH
ASN    : AS212317 Hetzner Online GmbH
Host    : Hetzner Online GmbH
Location  : Hillsboro, Oregon (OR)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 101.42 MB/s (25.3k) | 410.69 MB/s  (6.4k)
Write   | 101.69 MB/s (25.4k) | 412.85 MB/s  (6.4k)
Total   | 203.11 MB/s (50.7k) | 823.54 MB/s (12.8k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 638.20 MB/s  (1.2k) | 532.55 MB/s  (520)
Write   | 672.10 MB/s  (1.3k) | 568.02 MB/s  (554)
Total   | 1.31 GB/s   (2.5k) | 1.10 GB/s   (1.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.10 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 158 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.23 Gbits/sec | 56.1 Mbits/sec | 155 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 1.15 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 164 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 621 Mbits/sec  | 544 Mbits/sec  | 216 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.99 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 89.5 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 2.25 Gbits/sec | 3.08 Gbits/sec | 61.6 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.43 Gbits/sec | 7.19 Gbits/sec | 27.1 ms    

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 943 Mbits/sec  | 1.10 Gbits/sec | 165 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.18 Gbits/sec | 430 Mbits/sec  | 159 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 1.10 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec | 160 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 642 Mbits/sec  | 694 Mbits/sec  | 216 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.76 Gbits/sec | 1.92 Gbits/sec | 84.4 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 2.94 Gbits/sec | 867 Mbits/sec  | 57.8 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | busy      | 6.65 Gbits/sec | 26.9 ms    

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 994              
Multi Core   | 1707             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4664926

YABS completed in 17 min 10 sec
root@ubuntu-2gb-hil-1:~# 

Đây là một test khác trên máy chủ AMD

----------------------------------------------------------------------
root@ubuntu-8gb-hil-1:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Feb 5 03:53:50 AM UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor : AMD EPYC-Milan Processor
CPU cores : 2 @ 2445.404 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 7.6 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 75.0 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-91-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Hetzner Online GmbH
ASN    : AS212317 Hetzner Online GmbH
Host    : Hetzner Online GmbH
Location  : Hillsboro, Oregon (OR)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 240.54 MB/s (60.1k) | 2.44 GB/s  (38.1k)
Write   | 241.17 MB/s (60.2k) | 2.45 GB/s  (38.3k)
Total   | 481.71 MB/s (120.4k) | 4.89 GB/s  (76.4k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 3.84 GB/s   (7.5k) | 4.19 GB/s   (4.0k)
Write   | 4.05 GB/s   (7.9k) | 4.47 GB/s   (4.3k)
Total   | 7.89 GB/s  (15.4k) | 8.66 GB/s   (8.4k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 934 Mbits/sec  | 1.19 Gbits/sec | 159 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.28 Gbits/sec | busy      | 155 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 1.13 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 160 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 703 Mbits/sec  | 654 Mbits/sec  | 215 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.56 Gbits/sec | 2.25 Gbits/sec | 84.9 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 2.47 Gbits/sec | 4.10 Gbits/sec | 57.1 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.31 Gbits/sec | 7.53 Gbits/sec | 26.4 ms    

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 1.02 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 159 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 1.14 Gbits/sec | 159 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 1.09 Gbits/sec | 1.10 Gbits/sec | 159 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 782 Mbits/sec  | 130 Mbits/sec  | 215 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.73 Gbits/sec | 2.20 Gbits/sec | 84.9 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 2.01 Gbits/sec | 3.29 Gbits/sec | 56.5 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.06 Gbits/sec | 6.70 Gbits/sec | 26.3 ms    

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1567             
Multi Core   | 1961             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4767542

YABS completed in 14 min 13 sec
root@ubuntu-8gb-hil-1:~# 

Test 3:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : CPU model not detected
 CPU Cores     : 2
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 37.5 GB (16.8 GB Used)
 Total Mem     : 3.7 GB (1.2 GB Used)
 System uptime   : 246 days, 3 hour 50 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.07
 OS         : Ubuntu 22.04.2 LTS
 Arch        : aarch64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-69-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS24940 Hetzner Online GmbH
 Location      : Falkenstein / DE
 Region       : Saxony
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(average) : 1126.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  936.43 Mbps    836.41 Mbps     2.95 ms   
 Los Angeles, US 569.51 Mbps    2944.99 Mbps    158.84 ms  
 Paris, FR    3555.18 Mbps   7464.54 Mbps    26.84 ms  
 Amsterdam, NL  4909.00 Mbps   9308.46 Mbps    11.14 ms  
 Hongkong, CN   431.98 Mbps    3569.37 Mbps    188.44 ms  
 Singapore, SG  554.58 Mbps    4566.07 Mbps    171.21 ms  
 Tokyo, JP    285.55 Mbps    1707.96 Mbps    236.26 ms  
 FPT-HCM, VN   152.46 Mbps    2986.34 Mbps    189.96 ms  
 FPT-HN, VN    469.77 Mbps    3734.69 Mbps    183.58 ms  
 VNPT-HCM, VN   396.98 Mbps    215.21 Mbps     196.85 ms  
 Viettel-HCM, VN 70.48 Mbps    243.18 Mbps     185.74 ms  
 Viettel-DN, VN  442.51 Mbps    3879.26 Mbps    203.67 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 9 sec
 Timestamp     : 2024-01-28 10:33:12 UTC
----------------------------------------------------------------------
root@ubuntu-4gb-fsn1-1:~# 

Test trên chip AMD MỸ

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC Processor
 CPU Cores     : 2 @ 2445.406 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 37.5 GB (5.0 GB Used)
 Total Mem     : 1.9 GB (154.1 MB Used)
 Total Swap     : 1.9 GB (4.2 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 0 hour 9 min
 Load average    : 0.02, 0.29, 0.23
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-91-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS212317 Hetzner Online GmbH
 Location      : Hillsboro / US
 Region       : Oregon
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.1 GB/s
 I/O Speed(average) : 1194.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  8604.86 Mbps   5199.89 Mbps    0.88 ms   
 Los Angeles, US 3171.21 Mbps   8987.53 Mbps    26.63 ms  
 Paris, FR    555.20 Mbps    4084.13 Mbps    162.31 ms  
 Amsterdam, NL  478.38 Mbps    4581.43 Mbps    147.58 ms  
 Hongkong, CN   440.61 Mbps    4460.14 Mbps    175.74 ms  
 Singapore, SG  448.03 Mbps    4190.95 Mbps    179.82 ms  
 Tokyo, JP    689.72 Mbps    4701.83 Mbps    125.56 ms  
 FPT-HCM, VN   304.49 Mbps    3477.74 Mbps    202.62 ms  
 FPT-HN, VN    369.61 Mbps    4966.02 Mbps    162.64 ms  
 VNPT-HCM, VN   221.43 Mbps    60.59 Mbps     321.49 ms  
 VNPT-HN, VN   243.26 Mbps    87.10 Mbps     274.45 ms  
 Viettel-HCM, VN 96.49 Mbps    218.14 Mbps     190.88 ms  
 Viettel-DN, VN  400.21 Mbps    3114.73 Mbps    189.81 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 45 sec
 Timestamp     : 2024-01-30 06:35:36 UTC
----------------------------------------------------------------------
root@ubuntu-2gb-hil-1:~# 

Chip AMD location Mỹ tại một thời điểm khác:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC Processor
 CPU Cores     : 2 @ 2445.406 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 37.5 GB (5.1 GB Used)
 Total Mem     : 1.9 GB (161.3 MB Used)
 Total Swap     : 1.9 GB (6.5 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 6 hour 53 min
 Load average    : 0.00, 0.01, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-91-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS212317 Hetzner Online GmbH
 Location      : Hillsboro / US
 Region       : Oregon
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.5 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.7 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.6 GB/s
 I/O Speed(average) : 1638.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  8772.87 Mbps   6633.41 Mbps    0.90 ms   
 Los Angeles, US 3154.96 Mbps   9023.34 Mbps    26.47 ms  
 Paris, FR    561.95 Mbps    4195.32 Mbps    166.26 ms  
 Amsterdam, NL  594.99 Mbps    4600.95 Mbps    151.83 ms  
 Hongkong, CN   449.65 Mbps    3499.14 Mbps    215.54 ms  
 Singapore, SG  519.85 Mbps    3969.88 Mbps    179.61 ms  
 Tokyo, JP    646.08 Mbps    4429.79 Mbps    110.03 ms  
 FPT-HCM, VN   184.56 Mbps    3591.21 Mbps    205.60 ms  
 FPT-HN, VN    524.59 Mbps    4792.70 Mbps    156.13 ms  
 VNPT-HCM, VN   103.31 Mbps    134.49 Mbps     321.16 ms  
 VNPT-HN, VN   209.08 Mbps    424.69 Mbps     187.72 ms  
 Viettel-HCM, VN 81.91 Mbps    158.07 Mbps     191.32 ms  
 Viettel-DN, VN  370.33 Mbps    1787.04 Mbps    191.64 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 48 sec
 Timestamp     : 2024-01-30 13:19:21 UTC

Đây là bản test AMD 8GB chip EPYC-Milan

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC-Milan Processor
 CPU Cores     : 2 @ 2445.404 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 75.0 GB (1.9 GB Used)
 Total Mem     : 7.6 GB (163.8 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 0 hour 1 min
 Load average    : 0.01, 0.01, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-91-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS212317 Hetzner Online GmbH
 Location      : Hillsboro / US
 Region       : Oregon
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.6 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.5 GB/s
 I/O Speed(average) : 1536.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  9047.70 Mbps   6215.38 Mbps    0.74 ms   
 Los Angeles, US 3128.54 Mbps   8987.12 Mbps    26.98 ms  
 Paris, FR    565.44 Mbps    4220.91 Mbps    166.85 ms  
 Amsterdam, NL  596.65 Mbps    4623.17 Mbps    152.63 ms  
 Hongkong, CN   533.56 Mbps    4492.97 Mbps    171.66 ms  
 Singapore, SG  444.59 Mbps    4112.39 Mbps    194.52 ms  
 Tokyo, JP    692.28 Mbps    4199.46 Mbps    122.18 ms  
 FPT-HCM, VN   425.12 Mbps    3627.81 Mbps    183.66 ms  
 FPT-HN, VN    379.60 Mbps    2991.26 Mbps    156.06 ms  
 VNPT-HCM, VN   231.69 Mbps    67.54 Mbps     315.88 ms  
 VNPT-HN, VN   291.86 Mbps    198.08 Mbps     193.38 ms  
 Viettel-HCM, VN 101.95 Mbps    195.33 Mbps     188.90 ms  
 Viettel-DN, VN  376.78 Mbps    4120.60 Mbps    189.96 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 47 sec
 Timestamp     : 2024-02-05 03:47:59 UTC
---------------------------------

2) Tiếp đến là Crunchbits

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel Core Processor (Broadwell)
 CPU Cores     : 3 @ 2594.206 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✓ Enabled
 Total Disk     : 121.1 GB (1.7 GB Used)
 Total Mem     : 4.3 GB (274.3 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 13 hour 46 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-92-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS400304 Redoubt Networks
 Location      : Liberty Lake / US
 Region       : Washington
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 808 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 855 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 872 MB/s
 I/O Speed(average) : 845.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  998.48 Mbps    895.66 Mbps     72.55 ms  
 Los Angeles, US 914.44 Mbps    930.75 Mbps     37.53 ms  
 Paris, FR    455.14 Mbps    908.02 Mbps     162.16 ms  
 Amsterdam, NL  598.07 Mbps    878.74 Mbps     147.87 ms  
 Hongkong, CN   5.02 Mbps     0.52 Mbps      199.28 ms  
 Singapore, SG  367.25 Mbps    514.75 Mbps     226.67 ms  
 Tokyo, JP    642.53 Mbps    924.83 Mbps     122.28 ms  
 FPT-HCM, VN   355.98 Mbps    951.68 Mbps     202.16 ms  
 FPT-HN, VN    395.26 Mbps    705.72 Mbps     191.49 ms  
 VNPT-HCM, VN   294.24 Mbps    149.86 Mbps     267.90 ms  
 VNPT-HN, VN   196.44 Mbps    148.43 Mbps     435.19 ms  
 Viettel-HCM, VN 86.81 Mbps    448.76 Mbps     204.81 ms  
 Viettel-DN, VN  347.11 Mbps    590.44 Mbps     222.63 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 56 sec
 Timestamp     : 2024-01-27 20:25:53 PST
----------------------------------------------------------------------

===============Test ở một thời điểm khác==================

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel Core Processor (Broadwell)
 CPU Cores     : 3 @ 2594.206 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✓ Enabled
 Total Disk     : 121.1 GB (6.9 GB Used)
 Total Mem     : 4.3 GB (280.8 MB Used)
 Total Swap     : 4.3 GB (0 Used)
 System uptime   : 0 days, 5 hour 0 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-92-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS400304 Redoubt Networks
 Location      : Liberty Lake / US
 Region       : Washington
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 844 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 903 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 910 MB/s
 I/O Speed(average) : 885.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  987.21 Mbps    938.31 Mbps     0.56 ms   
 Los Angeles, US 953.41 Mbps    929.01 Mbps     37.62 ms  
 Paris, FR    558.69 Mbps    982.33 Mbps     162.02 ms  
 Amsterdam, NL  441.40 Mbps    815.59 Mbps     148.79 ms  
 Hongkong, CN   5.00 Mbps     1.98 Mbps      209.30 ms  
 Singapore, SG  413.88 Mbps    491.20 Mbps     211.51 ms  
 Tokyo, JP    643.88 Mbps    912.04 Mbps     122.94 ms  
 FPT-HCM, VN   426.02 Mbps    954.39 Mbps     198.00 ms  
 FPT-HN, VN    539.72 Mbps    969.36 Mbps     192.77 ms  
 VNPT-HCM, VN   308.04 Mbps    166.38 Mbps     264.38 ms  
 VNPT-HN, VN   273.23 Mbps    8.17 Mbps      226.47 ms  
 Viettel-HCM, VN 48.47 Mbps    547.70 Mbps     205.04 ms  
 Viettel-DN, VN  322.79 Mbps    630.40 Mbps     224.41 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 48 sec
 Timestamp     : 2024-01-29 03:30:55 PST
----------------------------------------------------------------------
root@kiwipanel:~# 

Tiếp tục tại một thời điểm khác:
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel Core Processor (Broadwell)
 CPU Cores     : 3 @ 2594.206 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✓ Enabled
 Total Disk     : 121.1 GB (6.9 GB Used)
 Total Mem     : 4.3 GB (296.5 MB Used)
 Total Swap     : 4.3 GB (0 Used)
 System uptime   : 0 days, 12 hour 18 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-92-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS400304 Redoubt Networks
 Location      : Liberty Lake / US
 Region       : Washington
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 727 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 993 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 975 MB/s
 I/O Speed(average) : 898.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  987.08 Mbps    935.06 Mbps     0.65 ms   
 Los Angeles, US 871.33 Mbps    930.33 Mbps     37.57 ms  
 Paris, FR    538.92 Mbps    970.61 Mbps     161.25 ms  
 Amsterdam, NL  370.29 Mbps    765.98 Mbps     143.42 ms  
 Singapore, SG  444.37 Mbps    552.43 Mbps     209.88 ms  
 Tokyo, JP    635.50 Mbps    910.95 Mbps     122.46 ms  
 FPT-HCM, VN   439.98 Mbps    957.99 Mbps     197.83 ms  
 FPT-HN, VN    552.38 Mbps    142.58 Mbps     204.41 ms  
 VNPT-HCM, VN   310.81 Mbps    154.52 Mbps     264.51 ms  
 VNPT-HN, VN   358.73 Mbps    255.00 Mbps     235.21 ms  
 Viettel-HCM, VN 30.54 Mbps    569.30 Mbps     204.97 ms  
 Viettel-DN, VN  346.96 Mbps    500.94 Mbps     222.02 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 43 sec
 Timestamp     : 2024-01-29 16:00:16 PST
----------------------------------------------------------------------
root@kiwipanel:~# 

Tại một thời điểm khác:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel Core Processor (Broadwell)
 CPU Cores     : 3 @ 2594.206 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✓ Enabled
 Total Disk     : 121.1 GB (59.6 GB Used)
 Total Mem     : 4.3 GB (1.9 GB Used)
 Total Swap     : 4.3 GB (153.5 MB Used)
 System uptime   : 6 days, 18 hour 21 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-92-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS174 Cogent Communications
 Location      : Liberty Lake / US
 Region       : Washington
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 612 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 790 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 816 MB/s
 I/O Speed(average) : 739.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  995.64 Mbps    934.80 Mbps     0.50 ms   
 Los Angeles, US 1012.99 Mbps   877.32 Mbps     37.70 ms  
 Paris, FR    602.95 Mbps    959.95 Mbps     152.82 ms  
 Amsterdam, NL  279.11 Mbps    639.96 Mbps     154.39 ms  
 Singapore, SG  438.28 Mbps    490.58 Mbps     188.35 ms  
 Tokyo, JP    643.89 Mbps    850.57 Mbps     120.92 ms  
 FPT-HCM, VN   395.27 Mbps    936.69 Mbps     182.56 ms  
 VNPT-HCM, VN   323.40 Mbps    211.73 Mbps     266.61 ms  
 Viettel-HCM, VN 10.23 Mbps    467.15 Mbps     204.97 ms  
 Viettel-DN, VN  365.38 Mbps    642.36 Mbps     220.48 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 5 min 34 sec
 Timestamp     : 2024-02-21 17:39:57 PST
----------------------------------------------------------------------
root@kiwipanel:~# 

Test 2:

root@kiwipanel:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 28 01:41:13 PST 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 19 hours, 9 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU cores : 3 @ 2594.206 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 4.3 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 121.1 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-92-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Redoubt Networks
ASN    : AS400304 Redoubt Networks
Host    : Crunchbits LLC
Location  : Liberty Lake, Washington (WA)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 164.62 MB/s (41.1k) | 1.86 GB/s  (29.0k)
Write   | 165.06 MB/s (41.2k) | 1.87 GB/s  (29.2k)
Total   | 329.68 MB/s (82.4k) | 3.73 GB/s  (58.3k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 475.75 MB/s  (929) | 341.16 MB/s  (333)
Write   | 501.03 MB/s  (978) | 363.88 MB/s  (355)
Total   | 976.78 MB/s  (1.9k) | 705.04 MB/s  (688)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 464 Mbits/sec  | 256 Mbits/sec  | 136 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 572 Mbits/sec  | 146 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 990 Mbits/sec  | 655 Mbits/sec  | 150 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 638 Mbits/sec  | 286 Mbits/sec  | 237 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.04 Gbits/sec | 184 Mbits/sec  | 69.6 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.02 Gbits/sec | 440 Mbits/sec  | 72.7 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec | 922 Mbits/sec  | 35.9 ms    

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 973 Mbits/sec  | 299 Mbits/sec  | 136 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 969 Mbits/sec  | 202 Mbits/sec  | 139 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 988 Mbits/sec  | 627 Mbits/sec  | 150 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 461 Mbits/sec  | 378 Mbits/sec  | 229 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.03 Gbits/sec | 202 Mbits/sec  | 69.7 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.02 Gbits/sec | 484 Mbits/sec  | 72.7 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 920 Mbits/sec  | 35.6 ms    

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1063             
Multi Core   | 2596             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4626480

YABS completed in 15 min 34 sec
root@kiwipanel:~# 

Tại một thời điểm khác:


----------------------------------------------------------------------
root@kiwipanel:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Feb 21 17:46:33 PST 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 6 days, 18 hours, 33 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU cores : 3 @ 2594.206 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 4.3 GiB
Swap    : 4.3 GiB
Disk    : 121.1 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-92-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Redoubt Networks
ASN    : AS400304 Redoubt Networks
Host    : Crunchbits LLC
Location  : Liberty Lake, Washington (WA)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 126.14 MB/s (31.5k) | 2.16 GB/s  (33.7k)
Write   | 126.47 MB/s (31.6k) | 2.17 GB/s  (33.9k)
Total   | 252.62 MB/s (63.1k) | 4.33 GB/s  (67.7k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 4.62 GB/s   (9.0k) | 262.96 MB/s  (256)
Write   | 4.86 GB/s   (9.5k) | 280.47 MB/s  (273)
Total   | 9.48 GB/s  (18.5k) | 543.44 MB/s  (529)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 978 Mbits/sec  | 114 Mbits/sec  | 136 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 968 Mbits/sec  | 604 Mbits/sec  | 140 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | busy      | 655 Mbits/sec  | 144 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 417 Mbits/sec  | 312 Mbits/sec  | 225 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 657 Mbits/sec  | 577 Mbits/sec  | 70.2 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1000 Mbits/sec | 674 Mbits/sec  | 72.8 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.00 Gbits/sec | 748 Mbits/sec  | 71.8 ms    

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 975 Mbits/sec  | 314 Mbits/sec  | 136 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 969 Mbits/sec  | 673 Mbits/sec  | 142 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 988 Mbits/sec  | 607 Mbits/sec  | 144 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 774 Mbits/sec  | 190 Mbits/sec  | 224 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 1.02 Gbits/sec | 278 Mbits/sec  | 70.3 ms    
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 1.00 Gbits/sec | 729 Mbits/sec  | 72.9 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 763 Mbits/sec  | 71.3 ms    

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 912              
Multi Core   | 2216             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5016028

YABS completed in 15 min 46 sec
root@kiwipanel:~# 

Test 3: tocdo.net

# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 3
CPU frequency    : 2594.206 MHz
Total size of Disk  : 121.1 GB (1.7 GB Used)
Total amount of Mem : 4374 MB (280 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 12 hour 59 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-92-generic
Virt         : kvm
Date         : Sat Jan 27 19:31:00 PST 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 833 MB/s
I/O (2nd run)    : 873 MB/s
I/O (3rd run)    : 751 MB/s
Average       : 819.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 357MB/s
Read IOPS      : 87.2k
Write performance  : 119MB/s
Write IOPS      : 29.1k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 396KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 70.0MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 105MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  18.8MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  11.7MB/s   
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 1.31MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  7.78MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.46MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  394KB/s    
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   408KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  8.19MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/4160301
----------------------------------------------------------------------

Một test khác:

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 3
CPU frequency    : 2594.206 MHz
Total size of Disk  : 121.1 GB (6.9 GB Used)
Total amount of Mem : 4374 MB (300 MB Used)
Total amount of Swap : 4374 MB (0 MB Used)
System uptime    : 0 days, 14 hour 52 min
Load average     : 0.08, 0.02, 0.01
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-92-generic
Virt         : kvm
Date         : Mon Jan 29 18:27:40 PST 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 813 MB/s
I/O (2nd run)    : 855 MB/s
I/O (3rd run)    : 836 MB/s
Average       : 834.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 351MB/s
Read IOPS      : 85.7k
Write performance  : 117MB/s
Write IOPS      : 28.6k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 425KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 69.9MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 105MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  18.2MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  12.1MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.44MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.25MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.45MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  7.63MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   568KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  8.47MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/5955324

Tại một thời điểm khác sau 2 tuần sử dụng

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 3
CPU frequency    : 2594.206 MHz
Total size of Disk  : 121.1 GB (7.1 GB Used)
Total amount of Mem : 4374 MB (327 MB Used)
Total amount of Swap : 4374 MB (0 MB Used)
System uptime    : 1 days, 9 hour 31 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-92-generic
Virt         : kvm
Date         : Tue Feb 6 15:42:00 PST 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 151 MB/s
I/O (2nd run)    : 693 MB/s
I/O (3rd run)    : 909 MB/s
Average       : 584.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 336MB/s
Read IOPS      : 82.1k
Write performance  : 112MB/s
Write IOPS      : 27.4k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 620KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 69.6MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 104MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  19.1MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  12.0MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.44MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  7.77MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.27MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  7.99MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   4.58MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  8.53MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/3206152
----------------------------------------------------------------------

Tại một thời điểm khác:

----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 3
CPU frequency    : 2594.206 MHz
Total size of Disk  : 363.1 GB (180.0 GB Used)
Total amount of Mem : 4374 MB (1824 MB Used)
Total amount of Swap : 4374 MB (371 MB Used)
System uptime    : 6 days, 19 hour 18 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.07
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-92-generic
Virt         : kvm
Date         : Wed Feb 21 18:32:03 PST 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 592 MB/s
I/O (2nd run)    : 784 MB/s
I/O (3rd run)    : 1.0 GB/s
Average       : 800.0 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 321MB/s
Read IOPS      : 78.3k
Write performance  : 107MB/s
Write IOPS      : 26.1k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 318KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 70.1MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 104MB/s    
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  16.4MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  12.1MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 2.20MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.20MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.60MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  8.23MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   2.41MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  7.91MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/5310576

3) Contato:

Con này ở Singapore nhưng cơ bản tệ: tốc độ ổ cứng, mạng. Được cái RAM và disk nhiều, giá mềm.

Test 1 sử dụng Teddysun

Kết quả với Teddysun

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
 CPU Cores     : 4 @ 2794.748 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 195.8 GB (87.0 GB Used)
 Total Mem     : 7.8 GB (1.5 GB Used)
 System uptime   : 62 days, 18 hour 36 min
 Load average    : 0.04, 0.07, 0.03
 OS         : Ubuntu 22.04.2 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-25-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 160 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 107 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 106 MB/s
 I/O Speed(average) : 124.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  188.86 Mbps    197.93 Mbps     1.19 ms   
 Los Angeles, US 128.15 Mbps    189.92 Mbps     175.23 ms  
 Paris, FR    176.36 Mbps    204.48 Mbps     145.87 ms  
 Amsterdam, NL  178.27 Mbps    50.19 Mbps     152.77 ms  
 Hongkong, CN   185.25 Mbps    148.42 Mbps     0.31 ms   
 Singapore, SG  180.60 Mbps    156.75 Mbps     2.35 ms   
 Tokyo, JP    179.88 Mbps    178.96 Mbps     79.14 ms  
 FPT-HCM, VN   157.95 Mbps    184.16 Mbps     29.00 ms  
 FPT-HN, VN    175.47 Mbps    206.27 Mbps     41.12 ms  
 VNPT-HCM, VN   168.57 Mbps    186.53 Mbps     60.53 ms  
 VNPT-HN, VN   124.65 Mbps    155.82 Mbps     192.57 ms  
 Viettel-HCM, VN 40.23 Mbps    7.38 Mbps      211.52 ms  
 Viettel-DN, VN  122.22 Mbps    81.82 Mbps     342.24 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 7 min 9 sec
 Timestamp     : 2024-01-28 12:39:11 +08
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# 

Test tại một thời điểm khác:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
 CPU Cores     : 4 @ 2794.748 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 195.8 GB (86.9 GB Used)
 Total Mem     : 7.8 GB (1.9 GB Used)
 System uptime   : 67 days, 23 hour 10 min
 Load average    : 0.01, 0.09, 0.05
 OS         : Ubuntu 22.04.2 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-25-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 167 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 107 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 107 MB/s
 I/O Speed(average) : 127.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  193.20 Mbps    197.96 Mbps     0.75 ms   
 Los Angeles, US 152.09 Mbps    202.37 Mbps     171.36 ms  
 Paris, FR    163.58 Mbps    204.44 Mbps     149.54 ms  
 Amsterdam, NL  175.49 Mbps    160.80 Mbps     161.59 ms  
 Hongkong, CN   184.15 Mbps    198.97 Mbps     37.67 ms  
 Singapore, SG  192.74 Mbps    198.18 Mbps     1.85 ms   
 Tokyo, JP    193.63 Mbps    199.12 Mbps     77.82 ms  
 FPT-HCM, VN   188.58 Mbps    199.87 Mbps     29.57 ms  
 FPT-HN, VN    171.45 Mbps    196.36 Mbps     42.27 ms  
 VNPT-HCM, VN   191.38 Mbps    200.57 Mbps     43.96 ms  
 VNPT-HN, VN   182.02 Mbps    200.00 Mbps     50.61 ms  
 Viettel-HCM, VN 41.15 Mbps    74.64 Mbps     340.26 ms  
 Viettel-DN, VN  180.85 Mbps    191.06 Mbps     207.46 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 26 sec
 Timestamp     : 2024-02-02 17:12:27 +08
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# 

Tại một thời điểm khác::

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
 CPU Cores     : 4 @ 2794.748 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 195.8 GB (87.1 GB Used)
 Total Mem     : 7.8 GB (1.5 GB Used)
 System uptime   : 80 days, 21 hour 21 min
 Load average    : 0.09, 0.10, 0.08
 OS         : Ubuntu 22.04.2 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-25-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 161 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 106 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 117 MB/s
 I/O Speed(average) : 128.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  177.33 Mbps    157.98 Mbps     7.64 ms   
 Los Angeles, US 124.22 Mbps    191.93 Mbps     176.22 ms  
 Paris, FR    135.50 Mbps    188.32 Mbps     228.54 ms  
 Amsterdam, NL  136.63 Mbps    149.36 Mbps     161.98 ms  
 Hongkong, CN   180.34 Mbps    176.28 Mbps     174.99 ms  
 Singapore, SG  183.36 Mbps    177.81 Mbps     1.92 ms   
 Tokyo, JP    177.45 Mbps    164.16 Mbps     77.95 ms  
 FPT-HCM, VN   172.77 Mbps    193.41 Mbps     76.42 ms  
 FPT-HN, VN    170.77 Mbps    200.46 Mbps     42.50 ms  
 VNPT-HCM, VN   162.17 Mbps    185.91 Mbps     44.19 ms  
 VNPT-HN, VN   150.47 Mbps    188.50 Mbps     208.66 ms  
 Viettel-HCM, VN 38.05 Mbps    73.44 Mbps     210.51 ms  
 Viettel-DN, VN  135.98 Mbps    199.93 Mbps     204.16 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 7 min 0 sec
 Timestamp     : 2024-02-15 15:24:49 +08
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# 

Tiếp tục test ở một thời điểm khác:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
 CPU Cores     : 4 @ 2794.748 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 195.8 GB (87.2 GB Used)
 Total Mem     : 7.8 GB (1.5 GB Used)
 System uptime   : 87 days, 15 hour 49 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.2 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-25-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 46.7 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 107 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 107 MB/s
 I/O Speed(average) : 86.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  189.20 Mbps    198.36 Mbps     7.63 ms   
 Los Angeles, US 190.23 Mbps    205.97 Mbps     166.97 ms  
 Paris, FR    190.96 Mbps    216.17 Mbps     228.30 ms  
 Amsterdam, NL  188.65 Mbps    199.88 Mbps     156.87 ms  
 Hongkong, CN   189.03 Mbps    203.70 Mbps     174.56 ms  
 Singapore, SG  190.75 Mbps    188.99 Mbps     1.63 ms   
 Tokyo, JP    190.69 Mbps    203.39 Mbps     77.86 ms  
 FPT-HCM, VN   190.83 Mbps    209.02 Mbps     76.70 ms  
 FPT-HN, VN    189.81 Mbps    199.21 Mbps     41.89 ms  
 VNPT-HCM, VN   190.76 Mbps    205.94 Mbps     44.45 ms  
 VNPT-HN, VN   184.60 Mbps    199.23 Mbps     198.57 ms  
 Viettel-HCM, VN 57.32 Mbps    187.85 Mbps     65.84 ms  
 Viettel-DN, VN  189.09 Mbps    204.32 Mbps     203.98 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 52 sec
 Timestamp     : 2024-02-22 09:51:52 +08
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# 

Test 2: Sử dụng tocdo.net

# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
Number of cores   : 4
CPU frequency    : 2794.748 MHz
Total size of Disk  : 584.0 GB (261.1 GB Used)
Total amount of Mem : 7951 MB (1533 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 62 days, 17 hour 51 min
Load average     : 0.09, 0.05, 0.01
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-25-generic
Virt         : kvm
Date         : Sun Jan 28 11:47:39 AM 08 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 85.8 MB/s
I/O (2nd run)    : 107 MB/s
I/O (3rd run)    : 109 MB/s
Average       : 100.6 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 16.4MB/s
Read IOPS      : 3996
Write performance  : 5451kB/s
Write IOPS      : 1330

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.153 3.42MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 12.0MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 11.5MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  5.68MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  22.3MB/s   
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 3.95MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  9.35MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  5.29MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  803KB/s    
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   500KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  5.05MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/2947096
----------------------------------------------------------------------

Kết quả ở một thời điểm khác:

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
Number of cores   : 4
CPU frequency    : 2794.748 MHz
Total size of Disk  : 584.0 GB (261.1 GB Used)
Total amount of Mem : 7951 MB (1551 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 64 days, 16 hour 0 min
Load average     : 0.01, 0.01, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-25-generic
Virt         : kvm
Date         : Tue Jan 30 09:56:35 AM +08 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 57.9 MB/s
I/O (2nd run)    : 120 MB/s
I/O (3rd run)    : 109 MB/s
Average       : 95.6 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 16.4MB/s
Read IOPS      : 3995
Write performance  : 5450kB/s
Write IOPS      : 1330

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 1.69MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.5MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 12.8MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  11.2MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  23.5MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 4.31MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  9.28MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  13.2MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  2.31MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   5.45MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  4.19MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/2987073
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# 

Test ở một thời điểm khác:

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
Number of cores   : 4
CPU frequency    : 2794.748 MHz
Total size of Disk  : 584.0 GB (261.1 GB Used)
Total amount of Mem : 7951 MB (1967 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 67 days, 23 hour 5 min
Load average     : 0.00, 0.01, 0.00
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-25-generic
Virt         : kvm
Date         : Fri Feb 2 05:01:03 PM +08 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 105 MB/s
I/O (2nd run)    : 107 MB/s
I/O (3rd run)    : 107 MB/s
Average       : 106.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 16.4MB/s
Read IOPS      : 3996
Write performance  : 5451kB/s
Write IOPS      : 1330

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.153 2.52MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 13.0MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 11.3MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  15.6MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  23.6MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 11.7MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  19.9MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  13.7MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  4.72MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   1.14MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  5.07MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/5519482

Tại một thời điểm khác sau 2 tháng:

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
Number of cores   : 4
CPU frequency    : 2794.748 MHz
Total size of Disk  : 584.0 GB (264.1 GB Used)
Total amount of Mem : 7951 MB (1535 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 80 days, 21 hour 10 min
Load average     : 0.17, 0.06, 0.01
OS          : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-25-generic
Virt         : kvm
Date         : Thu Feb 15 03:06:50 PM +08 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 81.0 MB/s
I/O (2nd run)    : 107 MB/s
I/O (3rd run)    : 108 MB/s
Average       : 98.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 16.4MB/s
Read IOPS      : 3997
Write performance  : 5452kB/s
Write IOPS      : 1331

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 2.17MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 12.4MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 11.0MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  6.71MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  20.6MB/s   
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 3.30MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.16MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  12.0MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  2.97MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   5.83MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  4.60MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
------------------------------------------------

Test 3: Yet-Another-Bench-Script

root@vmi1377043:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 28 05:40:55 PM +08 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 62 days, 23 hours, 44 minutes
Processor : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2794.748 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 7.8 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 195.8 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel   : 5.15.0-25-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Contabo Asia Private Limited
ASN    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
Host    : Contabo Asia Private Limited
Location  : Singapore, Central Singapore (01)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 5.29 MB/s   (1.3k) | 64.28 MB/s  (1.0k)
Write   | 5.31 MB/s   (1.3k) | 64.70 MB/s  (1.0k)
Total   | 10.61 MB/s  (2.6k) | 128.98 MB/s  (2.0k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 127.62 MB/s  (249) | 97.87 MB/s   (95)
Write   | 134.40 MB/s  (262) | 104.39 MB/s  (101)
Total   | 262.02 MB/s  (511) | 202.26 MB/s  (196)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 153 Mbits/sec  | 169 Mbits/sec  | 154 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 145 Mbits/sec  | 85.1 Mbits/sec | 149 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 170 Mbits/sec  | 163 Mbits/sec  | 167 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 162 Mbits/sec  | 132 Mbits/sec  | 271 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 152 Mbits/sec  | 173 Mbits/sec  | 221 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 159 Mbits/sec  | 170 Mbits/sec  | 203 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 133 Mbits/sec  | 155 Mbits/sec  | 182 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 906              
Multi Core   | 2538             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4626471

YABS completed in 15 min 32 sec

Tại một thời điểm khác:

 Finished in    : 6 min 52 sec
 Timestamp     : 2024-02-22 09:51:52 +08
----------------------------------------------------------------------
root@vmi1377043:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Feb 22 10:09:29 AM +08 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 87 days, 16 hours, 13 minutes
Processor : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2794.748 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 7.8 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 195.8 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel   : 5.15.0-25-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Contabo Asia Private Limited
ASN    : AS141995 Contabo Asia Private Limited
Host    : Contabo Asia Private Limited
Location  : Singapore, Central Singapore (01)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 5.30 MB/s   (1.3k) | 64.23 MB/s  (1.0k)
Write   | 5.32 MB/s   (1.3k) | 64.62 MB/s  (1.0k)
Total   | 10.62 MB/s  (2.6k) | 128.85 MB/s  (2.0k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 127.81 MB/s  (249) | 98.52 MB/s   (96)
Write   | 134.60 MB/s  (262) | 105.08 MB/s  (102)
Total   | 262.42 MB/s  (511) | 203.60 MB/s  (198)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 172 Mbits/sec  | 185 Mbits/sec  | 156 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 168 Mbits/sec  | 181 Mbits/sec  | 149 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 177 Mbits/sec  | 171 Mbits/sec  | 165 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 171 Mbits/sec  | 175 Mbits/sec  | 269 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 161 Mbits/sec  | 176 Mbits/sec  | 221 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 164 Mbits/sec  | 181 Mbits/sec  | 192 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 171 Mbits/sec  | 157 Mbits/sec  | 162 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 938              
Multi Core   | 2493             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5016255

YABS completed in 14 min 27 sec

4) Con VPS Cloudcone

Siêu cùi bắp củ chuối nải. Vì giá rẻ nên mình mua đại. Kết quả không dùng làm gì cả năm nay. Chắc chắn sẽ không dùng bạn này nữa.

# Test Tốc độ & Share kết quả
curl -Lso- tocdo.net/share | bash
System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
Number of cores   : 2
CPU frequency    : 2699.998 MHz
Total size of Disk  : 39.0 GB (17.0 GB Used)
Total amount of Mem : 957 MB (207 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (654 MB Used)
System uptime    : 11 days, 1 hour 43 min
Load average     : 0.53, 0.14, 0.05
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-86-generic
Virt         : kvm
Date         : Sun Jan 28 03:53:52 AM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 120 MB/s
I/O (2nd run)    : 122 MB/s
I/O (3rd run)    : 143 MB/s
Average       : 128.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 36.8MB/s
Read IOPS      : 8982
Write performance  : 12.3MB/s
Write IOPS      : 3004

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                205.234.175.175 526KB/s    
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 111MB/s    
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 87.1MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  20.8MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  9.45MB/s   
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 3.13MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  2.84MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  4.05MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  8.02MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   6.26MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  7.93MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/7501349
----------------------------------------------------------------------

Test 2 Yet-Another-Bench-Script

----------------------------------------------------------------------
root@hoccoban:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun Jan 28 09:43:02 AM UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 11 days, 7 hours, 32 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores : 2 @ 2699.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 957.3 MiB
Swap    : 2.0 GiB
Disk    : 38.3 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-86-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Multacom Corporation
ASN    : AS35916 MULTACOM CORPORATION
Host    : TELUS Communications Inc
Location  : Los Angeles, California (CA)
Country  : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 4.59 MB/s   (1.1k) | 54.39 MB/s   (849)
Write   | 4.61 MB/s   (1.1k) | 54.90 MB/s   (857)
Total   | 9.21 MB/s   (2.3k) | 109.29 MB/s  (1.7k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 79.49 MB/s   (155) | 97.90 MB/s   (95)
Write   | 83.71 MB/s   (163) | 104.42 MB/s  (101)
Total   | 163.21 MB/s  (318) | 202.32 MB/s  (196)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 236 Mbits/sec  | 263 Mbits/sec  | --       
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | busy      | 584 Mbits/sec  | 143 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 251 Mbits/sec  | 576 Mbits/sec  | --       
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 126 Mbits/sec  | 95.6 Mbits/sec | --       
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 443 Mbits/sec  | 607 Mbits/sec  | --       
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 462 Mbits/sec  | 722 Mbits/sec  | --       
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 492 Mbits/sec  | 919 Mbits/sec  | --       

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 308              
Multi Core   | 263              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4627358

YABS completed in 69 min 56 sec
root@hoccoban:~# 

5) Con hàng Việt Nam Azdigit

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores     : 3 @ 2399.996 MHz
 CPU Cache     : 16384 KB
 AES-NI       : ✗ Disabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 31.5 GB (16.2 GB Used)
 Total Mem     : 3.8 GB (2.1 GB Used)
 Total Swap     : 2.9 GB (170.5 MB Used)
 System uptime   : 367 days, 4 hour 18 min
 Load average    : 0.30, 0.12, 0.09
 OS         : Ubuntu 20.04 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.4.0-29-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS63760 AZDIGI Corporation
 Location      : Ho Chi Minh City / VN
 Region       : Ho Chi Minh
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 467 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 511 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 507 MB/s
 I/O Speed(average) : 495.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  98.30 Mbps    76.35 Mbps     10.10 ms  
 Los Angeles, US 44.79 Mbps    79.15 Mbps     240.16 ms  
 Paris, FR    78.38 Mbps    81.20 Mbps     206.68 ms  
 Amsterdam, NL  60.49 Mbps    79.58 Mbps     237.79 ms  
 Hongkong, CN   97.84 Mbps    76.51 Mbps     25.91 ms  
 Singapore, SG  98.74 Mbps    76.07 Mbps     26.00 ms  
 Tokyo, JP    70.48 Mbps    77.13 Mbps     66.43 ms  
 FPT-HCM, VN   97.96 Mbps    76.56 Mbps     0.95 ms   
 FPT-HN, VN    98.31 Mbps    76.11 Mbps     20.86 ms  
 VNPT-HCM, VN   97.91 Mbps    76.29 Mbps     0.86 ms   
 VNPT-HN, VN   98.28 Mbps    76.46 Mbps     20.14 ms  
 Viettel-HCM, VN 97.99 Mbps    77.32 Mbps     1.25 ms   
 Viettel-DN, VN  98.36 Mbps    76.34 Mbps     21.38 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 4 min 43 sec
 Timestamp     : 2024-01-27 16:38:56 CET
----------------------------------------------------------------------
root@laptrinh:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 27 Jan 2024 05:09:44 PM CET

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 367 days, 4 hours, 54 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 3 @ 2399.996 MHz
AES-NI   : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 2.9 GiB
Disk    : 31.5 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-29-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : AZDIGI Corporation
ASN    : AS63760 AZDIGI Corporation
Location  : Quan Binh Thanh, Ho Chi Minh (SG)
Country  : Vietnam

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 49.57 MB/s  (12.3k) | 521.73 MB/s  (8.1k)
Write   | 49.66 MB/s  (12.4k) | 524.48 MB/s  (8.1k)
Total   | 99.23 MB/s  (24.8k) | 1.04 GB/s  (16.3k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 495.36 MB/s  (967) | 491.42 MB/s  (479)
Write   | 521.68 MB/s  (1.0k) | 524.14 MB/s  (511)
Total   | 1.01 GB/s   (1.9k) | 1.01 GB/s   (990)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 74.1 Mbits/sec | 53.4 Mbits/sec | 205 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 66.8 Mbits/sec | 70.4 Mbits/sec | 196 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 71.2 Mbits/sec | 69.5 Mbits/sec | 206 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 20.1 Mbits/sec | 67.6 Mbits/sec | 188 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 60.1 Mbits/sec | 43.5 Mbits/sec | 264 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 84.6 Mbits/sec | 69.3 Mbits/sec | 208 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 76.7 Mbits/sec | 70.8 Mbits/sec | 185 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 519              
Multi Core   | 1235             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4612012

root@laptrinh:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-03-04          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue 05 Mar 2024 02:40:47 AM CET

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 404 days, 14 hours, 25 minutes
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 3 @ 2399.996 MHz
AES-NI   : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 3.8 GiB
Swap    : 2.9 GiB
Disk    : 31.5 GiB
Distro   : Ubuntu 20.04 LTS
Kernel   : 5.4.0-29-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : AZDIGI Corporation
ASN    : AS63760 AZDIGI Corporation
Location  : Quan Binh Thanh, Ho Chi Minh (SG)
Country  : Vietnam

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 47.65 MB/s  (11.9k) | 520.43 MB/s  (8.1k)
Write   | 47.69 MB/s  (11.9k) | 523.17 MB/s  (8.1k)
Total   | 95.35 MB/s  (23.8k) | 1.04 GB/s  (16.3k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 498.50 MB/s  (973) | 491.42 MB/s  (479)
Write   | 524.99 MB/s  (1.0k) | 524.14 MB/s  (511)
Total   | 1.02 GB/s   (1.9k) | 1.01 GB/s   (990)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | busy      | 49.4 Mbits/sec | 211 ms     
HOSTKEY     | Helsinki, FI (10G)    | 58.1 Mbits/sec | 825 Kbits/sec  | 255 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 75.6 Mbits/sec | 73.0 Mbits/sec | 132 ms     
Leaseweb    | Singapore, SG (10G)    | 98.0 Mbits/sec | 76.0 Mbits/sec | 28.5 ms    
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 83.1 Mbits/sec | busy      | 183 ms     
Leaseweb    | NYC, NY, US (10G)     | 74.7 Mbits/sec | 55.1 Mbits/sec | 258 ms     
Edgoo      | Sao Paulo, BR (1G)    | busy      | 31.3 Mbits/sec | 349 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 520              
Multi Core   | 1205             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5176938

YABS completed in 19 min 14 sec

6) Amazon Lightsail

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
 CPU Cores     : 2 @ 2499.996 MHz
 CPU Cache     : 36608 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 19.3 GB (3.1 GB Used)
 Total Mem     : 444.0 MB (148.1 MB Used)
 Total Swap     : 444.0 MB (8.2 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 0 hour 32 min
 Load average    : 0.06, 0.05, 0.01
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-1030-aws
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS16509 Amazon.com, Inc.
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 153 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 135 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 135 MB/s
 I/O Speed(average) : 141.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  4406.19 Mbps   4155.95 Mbps    0.65 ms   
 Los Angeles, US 508.93 Mbps    1391.28 Mbps    181.12 ms  
 Paris, FR    606.83 Mbps    1919.57 Mbps    147.27 ms  
 Amsterdam, NL  212.81 Mbps    1141.11 Mbps    235.96 ms  
 Hongkong, CN   1031.92 Mbps   2378.11 Mbps    35.68 ms  
 Singapore, SG  3997.39 Mbps   4175.42 Mbps    1.36 ms   
 Tokyo, JP    1006.77 Mbps   1714.82 Mbps    74.97 ms  
 FPT-HCM, VN   931.79 Mbps    3135.47 Mbps    59.39 ms  
 FPT-HN, VN    932.84 Mbps    3225.87 Mbps    49.32 ms  
 VNPT-HCM, VN   1479.08 Mbps   3366.76 Mbps    28.81 ms  
 VNPT-HN, VN   1219.21 Mbps   2289.11 Mbps    70.47 ms  
 Viettel-HCM, VN 274.00 Mbps    857.05 Mbps     32.61 ms  
 Viettel-DN, VN  1295.44 Mbps   2204.75 Mbps    28.67 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 20 sec
 Timestamp     : 2024-01-29 10:25:35 UTC
----------------------------------------------------------------------
ubuntu@ip-172-26-3-140:~$ 
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
 CPU Cores     : 2 @ 2500.004 MHz
 CPU Cache     : 36608 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 38.7 GB (3.6 GB Used)
 Total Mem     : 941.2 MB (102.0 MB Used)
 Total Swap     : 941.2 MB (80.3 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 1 hour 24 min
 Load average    : 0.18, 1.22, 1.87
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-1030-aws
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS16509 Amazon.com, Inc.
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 152 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 136 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 136 MB/s
 I/O Speed(average) : 141.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  4434.86 Mbps   4107.94 Mbps    0.65 ms   
 Los Angeles, US 499.44 Mbps    1455.67 Mbps    177.32 ms  
 Paris, FR    619.44 Mbps    1917.94 Mbps    147.84 ms  
 Amsterdam, NL  376.54 Mbps    1427.20 Mbps    230.14 ms  
 Hongkong, CN   1422.72 Mbps   2230.58 Mbps    35.55 ms  
 Singapore, SG  4037.46 Mbps   4354.45 Mbps    1.98 ms   
 Tokyo, JP    904.08 Mbps    1650.46 Mbps    73.88 ms  
 FPT-HCM, VN   574.65 Mbps    2017.79 Mbps    50.77 ms  
 FPT-HN, VN    641.75 Mbps    681.30 Mbps     35.88 ms  
 VNPT-HCM, VN   701.00 Mbps    933.05 Mbps     28.96 ms  
 VNPT-HN, VN   703.86 Mbps    1188.21 Mbps    65.22 ms  
 Viettel-HCM, VN 135.61 Mbps    321.68 Mbps     25.31 ms  
 Viettel-DN, VN  750.82 Mbps    1089.23 Mbps    28.94 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 23 sec
 Timestamp     : 2024-01-29 13:44:09 UTC
----------------------------------------------------------------------
ubuntu@ip-172-26-15-101:~$ 

Bài test yet-another-bench-script

ubuntu@ip-172-26-15-101:~$ curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Mon Jan 29 12:36:19 UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 23 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2500.004 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 941.2 MiB
Swap    : 941.2 MiB
Disk    : 38.7 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-1030-aws
VM Type  : AMAZON
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Amazon.com, Inc.
ASN    : AS16509 Amazon.com, Inc.
Host    : AWS EC2 (ap-southeast-1)
Location  : Singapore, Central Singapore (01)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/root):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 6.20 MB/s   (1.5k) | 67.51 MB/s  (1.0k)
Write   | 6.19 MB/s   (1.5k) | 67.89 MB/s  (1.0k)
Total   | 12.39 MB/s  (3.0k) | 135.41 MB/s  (2.1k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 64.86 MB/s   (126) | 64.10 MB/s   (62)
Write   | 68.00 MB/s   (132) | 68.80 MB/s   (67)
Total   | 132.87 MB/s  (258) | 132.90 MB/s  (129)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 668 Mbits/sec  | busy      | 161 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 780 Mbits/sec  | 254 Mbits/sec  | 234 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 754 Mbits/sec  | 704 Mbits/sec  | 246 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | busy      | busy      | 120 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 436 Mbits/sec  | 371 Mbits/sec  | 233 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 726 Mbits/sec  | 483 Mbits/sec  | 200 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 624 Mbits/sec  | 396 Mbits/sec  | 177 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 661 Mbits/sec  | 613 Mbits/sec  | 161 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 1.26 Gbits/sec | busy      | 157 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 662 Mbits/sec  | 475 Mbits/sec  | 246 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 711 Mbits/sec  | 430 Mbits/sec  | 120 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | busy      | 177 Mbits/sec  | 233 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 668 Mbits/sec  | 296 Mbits/sec  | 200 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 724 Mbits/sec  | 589 Mbits/sec  | 177 ms     

Geekbench test failed and low memory was detected. Add at least 1GB of SWAP or use GB4 instead (higher compatibility with low memory systems).

YABS completed in 56 min 9 sec
ubuntu@ip-172-26-15-101:~$ 

7) Linode (Singapore, RAM 1GB, Singapore)

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
 CPU Cores     : 1 @ 1999.999 MHz
 CPU Cache     : 512 KB
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 24.0 GB (4.6 GB Used)
 Total Mem     : 957.5 MB (115.7 MB Used)
 Total Swap     : 1.4 GB (16.8 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 0 hour 19 min
 Load average    : 0.03, 0.13, 0.09
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : x86_64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-91-generic
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : KVM
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✓ Online
 Organization    : AS63949 Akamai Connected Cloud
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(average) : 1399.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  993.84 Mbps    8072.95 Mbps    0.49 ms   
 Los Angeles, US 502.09 Mbps    4392.20 Mbps    182.88 ms  
 Paris, FR    385.97 Mbps    2907.19 Mbps    233.04 ms  
 Amsterdam, NL  400.72 Mbps    4660.30 Mbps    153.44 ms  
 Hongkong, CN   1024.99 Mbps   921.88 Mbps     37.04 ms  
 Singapore, SG  994.43 Mbps    7476.18 Mbps    1.36 ms   
 Tokyo, JP    833.91 Mbps    8159.32 Mbps    77.88 ms  
 FPT-HCM, VN   881.36 Mbps    5477.35 Mbps    45.27 ms  
 FPT-HN, VN    760.41 Mbps    23.70 Mbps     40.87 ms  
 VNPT-HCM, VN   717.64 Mbps    4407.71 Mbps    95.29 ms  
 VNPT-HN, VN   994.80 Mbps    7308.57 Mbps    34.80 ms  
 Viettel-HCM, VN 107.74 Mbps    875.20 Mbps     33.46 ms  
 Viettel-DN, VN  991.69 Mbps    7414.51 Mbps    31.06 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 13 sec
 Timestamp     : 2024-01-31 01:52:24 UTC
----------------------------------------------------------------------
root@localhost:~# 

Test với tocdo.net

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 1999.999 MHz
Total size of Disk  : 25.0 GB (4.8 GB Used)
Total amount of Mem : 957 MB (150 MB Used)
Total amount of Swap : 1469 MB (17 MB Used)
System uptime    : 0 days, 0 hour 38 min
Load average     : 0.08, 0.02, 0.05
OS          : Ubuntu 22.04.3 LTS
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 5.15.0-91-generic
Virt         : kvm
Date         : Wed Jan 31 02:05:00 AM UTC 2024

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 1.2 GB/s
I/O (2nd run)    : 1.4 GB/s
I/O (3rd run)    : 1.4 GB/s
Average       : 1365.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 428MB/s
Read IOPS      : 105k
Write performance  : 143MB/s
Write IOPS      : 34.9k

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 4.03MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 14.0MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 12.1MB/s   
Linode, Tokyo, JP            139.162.65.37  27.4MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  225MB/s    
ping: speedtest.hkg02.softlayer.com: Name or service not known
Softlayer, HongKong, CN                        
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 10.5MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  60.3MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  11.3MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  43.0MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   6.41MB/s   
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  18.5MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.115.12         
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.70.71.216         
----------------------------------------------------------------------
Share link: https://tocdo.net/result/3571383
----------------------------------------------------------------------
root@localhost:~# 

Với Yet-Another-Bench-Script

root@localhost:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 31 02:09:33 AM UTC 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 42 minutes
Processor : AMD EPYC 7713 64-Core Processor
CPU cores : 1 @ 1999.999 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 957.5 MiB
Swap    : 1.4 GiB
Disk    : 24.0 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-91-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Akamai Technologies, Inc.
ASN    : AS63949 Akamai Connected Cloud
Host    : Linode
Location  : Singapore, North West (03)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 278.54 MB/s (69.6k) | 2.78 GB/s  (43.5k)
Write   | 279.28 MB/s (69.8k) | 2.80 GB/s  (43.8k)
Total   | 557.82 MB/s (139.4k) | 5.59 GB/s  (87.3k)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 5.53 GB/s  (10.8k) | 6.09 GB/s   (5.9k)
Write   | 5.83 GB/s  (11.3k) | 6.50 GB/s   (6.3k)
Total   | 11.36 GB/s  (22.2k) | 12.59 GB/s  (12.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 685 Mbits/sec  | 730 Mbits/sec  | 226 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 971 Mbits/sec  | 1.14 Gbits/sec | 149 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 977 Mbits/sec  | 1.02 Gbits/sec | 227 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 1.01 Gbits/sec | 1.46 Gbits/sec | 184 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 698 Mbits/sec  | 721 Mbits/sec  | 226 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 847 Mbits/sec  | 856 Mbits/sec  | 195 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 947 Mbits/sec  | 969 Mbits/sec  | 165 ms     

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 705 Mbits/sec  | 738 Mbits/sec  | 226 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 832 Mbits/sec  | busy      | 223 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 563 Mbits/sec  | 650 Mbits/sec  | 227 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 948 Mbits/sec  | 925 Mbits/sec  | 184 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 697 Mbits/sec  | busy      | 226 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 759 Mbits/sec  | 886 Mbits/sec  | 195 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 870 Mbits/sec  | 1.02 Gbits/sec | 165 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1024             
Multi Core   | 790              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4676777

YABS completed in 20 min 41 sec

Đánh giá ngắn gọn: Nên dùng Linode (9/10), Amazon Lightsail (9/10), Herznet (9/10), AZdigi (8/10). Crunchbits còn khá mới trên thị trường nên chưa rõ ra sao về uptime.

8) Oracle

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : CPU model not detected
 CPU Cores     : 4
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 116.2 GB (1.9 GB Used)
 Total Mem     : 15.6 GB (206.2 MB Used)
 System uptime   : 0 days, 0 hour 4 min
 Load average    : 0.04, 0.25, 0.15
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : aarch64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-1045-oracle
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS31898 Oracle Corporation
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 59.7 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 59.4 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 59.4 MB/s
 I/O Speed(average) : 59.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  4005.78 Mbps   3827.26 Mbps    1.11 ms   
 Los Angeles, US 236.71 Mbps    2434.14 Mbps    162.64 ms  
 Paris, FR    170.55 Mbps    2697.76 Mbps    243.34 ms  
 Amsterdam, NL  192.38 Mbps    2323.21 Mbps    153.35 ms  
 Hongkong, CN   532.87 Mbps    3336.61 Mbps    36.72 ms  
 Singapore, SG  4009.15 Mbps   3826.38 Mbps    1.05 ms   
 Tokyo, JP    227.44 Mbps    3641.50 Mbps    77.75 ms  
 FPT-HCM, VN   574.70 Mbps    3932.08 Mbps    28.87 ms  
 FPT-HN, VN    491.67 Mbps    3936.04 Mbps    43.66 ms  
 VNPT-HN, VN   458.38 Mbps    4057.38 Mbps    48.03 ms  
 Viettel-HCM, VN 264.56 Mbps    911.44 Mbps     30.86 ms  
 Viettel-DN, VN  348.85 Mbps    3847.26 Mbps    63.28 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 46 sec
 Timestamp     : 2024-01-31 15:56:48 UTC
----------------------------------------------------------------------
ubuntu@instance-20240131-2240:~$ ^C
ubuntu@instance-20240131-2240:~$ 

Đây là bài test được thực hiện sau đó 3 ngày:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : CPU model not detected
 CPU Cores     : 4
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 116.2 GB (24.7 GB Used)
 Total Mem     : 15.6 GB (6.3 GB Used)
 Total Swap     : 15.6 GB (0 Used)
 System uptime   : 1 days, 14 hour 4 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : aarch64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-1045-oracle
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS31898 Oracle Corporation
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 62.1 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 59.5 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 59.4 MB/s
 I/O Speed(average) : 60.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  4008.46 Mbps   3827.66 Mbps    0.75 ms   
 Los Angeles, US 243.68 Mbps    2893.06 Mbps    179.49 ms  
 Paris, FR    182.29 Mbps    2753.05 Mbps    243.49 ms  
 Amsterdam, NL  185.85 Mbps    3302.78 Mbps    167.12 ms  
 Hongkong, CN   574.04 Mbps    3830.42 Mbps    36.76 ms  
 Singapore, SG  4007.61 Mbps   3827.27 Mbps    1.06 ms   
 Tokyo, JP    299.88 Mbps    2928.51 Mbps    78.07 ms  
 FPT-HCM, VN   609.87 Mbps    3848.89 Mbps    29.92 ms  
 FPT-HN, VN    494.37 Mbps    4019.80 Mbps    37.52 ms  
 VNPT-HN, VN   423.29 Mbps    4051.11 Mbps    34.86 ms  
 Viettel-HCM, VN 312.82 Mbps    914.75 Mbps     30.49 ms  
 Viettel-DN, VN  385.94 Mbps    3932.62 Mbps    63.91 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 48 sec
 Timestamp     : 2024-02-02 07:09:19 UTC
----------------------------------------------------------------------
ubuntu@instance-20240131-2240:~$ 

Tại một thời điểm khác:

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version      : v2023-10-15
 Usage       : wget -qO- https://go.bibica.net/speedtest | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model     : CPU model not detected
 CPU Cores     : 4
 AES-NI       : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V     : ✗ Disabled
 Total Disk     : 116.2 GB (26.8 GB Used)
 Total Mem     : 15.6 GB (6.7 GB Used)
 Total Swap     : 15.6 GB (2.3 MB Used)
 System uptime   : 21 days, 9 hour 8 min
 Load average    : 0.00, 0.00, 0.00
 OS         : Ubuntu 22.04.3 LTS
 Arch        : aarch64 (64 Bit)
 Kernel       : 5.15.0-1045-oracle
 TCP CC       : cubic
 Virtualization   : Dedicated
 IPv4/IPv6     : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization    : AS31898 Oracle Corporation
 Location      : Singapore / SG
 Region       : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 62.9 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 57.7 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 59.5 MB/s
 I/O Speed(average) : 60.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  4010.39 Mbps   3827.70 Mbps    0.76 ms   
 Los Angeles, US 258.23 Mbps    1992.02 Mbps    179.39 ms  
 Paris, FR    217.35 Mbps    2724.82 Mbps    243.70 ms  
 Amsterdam, NL  174.74 Mbps    3172.12 Mbps    153.32 ms  
 Hongkong, CN   675.70 Mbps    3278.03 Mbps    34.68 ms  
 Singapore, SG  4009.46 Mbps   3827.77 Mbps    0.99 ms   
 Tokyo, JP    238.40 Mbps    3118.38 Mbps    78.00 ms  
 FPT-HCM, VN   217.67 Mbps    2566.38 Mbps    252.48 ms  
 FPT-HN, VN    233.42 Mbps    614.03 Mbps     273.68 ms  
 VNPT-HN, VN   534.66 Mbps    4046.46 Mbps    47.47 ms  
 Viettel-HCM, VN 294.50 Mbps    852.59 Mbps     52.93 ms  
 Viettel-DN, VN  322.41 Mbps    4039.61 Mbps    64.34 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in    : 6 min 41 sec
 Timestamp     : 2024-02-22 02:12:57 UTC
----------------------------------------------------------------------
ubuntu@instance-20240131-2240:~$ 

Một test khác

ubuntu@instance-20240131-2240:~$ curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#       Yet-Another-Bench-Script       #
#           v2024-01-01          #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Wed Jan 31 15:59:25 UTC 2024

ARM compatibility is considered *experimental*

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 0 days, 0 hours, 14 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 4 @ ??? MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM    : 15.6 GiB
Swap    : 0.0 KiB
Disk    : 116.2 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-1045-oracle
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Oracle Corporation
ASN    : AS31898 Oracle Corporation
Host    : Oracle Public Cloud
Location  : Singapore, South East (04)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 15.45 MB/s  (3.8k) | 31.05 MB/s   (485)
Write   | 15.47 MB/s  (3.8k) | 31.97 MB/s   (499)
Total   | 30.92 MB/s  (7.7k) | 63.02 MB/s   (984)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 28.21 MB/s   (55) | 27.87 MB/s   (27)
Write   | 30.62 MB/s   (59) | 31.09 MB/s   (30)
Total   | 58.83 MB/s   (114) | 58.96 MB/s   (57)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 433 Mbits/sec  | 556 Mbits/sec  | 153 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 488 Mbits/sec  | 1.04 Gbits/sec | 157 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 481 Mbits/sec  | 1.04 Gbits/sec | 185 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 69.8 Mbits/sec | 367 Mbits/sec  | 198 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 263 Mbits/sec  | 404 Mbits/sec  | 250 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 206 Mbits/sec  | 334 Mbits/sec  | 262 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 279 Mbits/sec  | 522 Mbits/sec  | 202 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 1101             
Multi Core   | 3682             
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4687510

YABS completed in 26 min 50 sec

Với chip AMD thì điểm số vi xử lý hơi thấp.

Sat Feb 17 07:51:24 AM +07 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 1 days, 21 hours, 41 minutes
Processor : AMD EPYC 7742 64-Core Processor
CPU cores : 2 @ 2245.780 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM    : 952.2 MiB
Swap    : 2.0 GiB
Disk    : 45.1 GiB
Distro   : Ubuntu 22.04.3 LTS
Kernel   : 5.15.0-94-generic
VM Type  : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP    : Oracle Corporation
ASN    : AS31898 Oracle Corporation
Host    : Oracle Corporation
Location  : Singapore, South East (04)
Country  : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k      (IOPS) | 64k      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 6.34 MB/s   (1.5k) | 26.15 MB/s   (408)
Write   | 6.34 MB/s   (1.5k) | 26.62 MB/s   (415)
Total   | 12.69 MB/s  (3.1k) | 52.77 MB/s   (823)
      |           |           
Block Size | 512k     (IOPS) | 1m      (IOPS)
 ------  | ---      ---- | ----      ---- 
Read    | 24.19 MB/s   (47) | 24.07 MB/s   (23)
Write   | 25.38 MB/s   (49) | 26.57 MB/s   (25)
Total   | 49.58 MB/s   (96) | 50.64 MB/s   (48)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider    | Location (Link)      | Send Speed   | Recv Speed   | Ping      
-----      | -----           | ----      | ----      | ----      
Clouvider    | London, UK (10G)     | 47.1 Mbits/sec | 48.2 Mbits/sec | 154 ms     
Scaleway    | Paris, FR (10G)      | 47.1 Mbits/sec | busy      | 148 ms     
NovoServe    | North Holland, NL (40G)  | 48.1 Mbits/sec | 46.3 Mbits/sec | 166 ms     
Uztelecom    | Tashkent, UZ (10G)    | 48.7 Mbits/sec | 48.5 Mbits/sec | 120 ms     
Clouvider    | NYC, NY, US (10G)     | 42.8 Mbits/sec | 44.6 Mbits/sec | 250 ms     
Clouvider    | Dallas, TX, US (10G)   | 45.9 Mbits/sec | 46.6 Mbits/sec | 216 ms     
Clouvider    | Los Angeles, CA, US (10G) | 45.3 Mbits/sec | 47.2 Mbits/sec | 230 ms     

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test      | Value             
        |                
Single Core   | 410              
Multi Core   | 187              
Full Test    | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/4945117

YABS completed in 58 min 12 sec
root@instance-20240207-1521:~# 

Leave a Comment