Kiểm tra khả năng tải của web với wrk

Bạn cần tải, build, cài đặt wrk rồi dùng trên terminal.

sudo apt-get install build-essential libssl-dev git -y
git clone https://github.com/wg/wrk.git wrk
cd wrk
sudo make
# move the executable to somewhere in your PATH, ex:
sudo cp wrk /usr/local/bin

Kết quả so sánh WordPress và Golang

Ví dụ:

wrk -t12 -c100 -d30s http://localhost:3000

Chạy với 100 kết nối đồng thời trong vòng 30 giây.

Đây là một test khác với app viết bằng Golang:

Nếu mình chạy 400 kết nối đồng thời thì Golang trên máy die nhưng với 100 kết nối đồng thời thì bon bon. PHP thì ngỏm luôn dù có cache với chỉ 100 kết nối đồng thời.

Khi tăng kết nối lên 200. Số lượng request die (468/23389 – rất ít khoảng 2%) của Golang xuất hiện. Nhưng tổng thể vẫn “live”:

Một điểm hơi “nguy hiểm” là wrk có thể gọi http tới bất kì trang web nào.

Kết quả trên phần nào cho thấy Golang (kết nối mysql) khá là mạnh so với PHP.

Leave a Comment