Golang series – Bài 2 hằng số

Hằng số cũng là một loại biến, dạng tĩnh. Khi sử dụng hằng số, bạn không muốn (và không thể) thay đổi giá trị của nó. Trong Golang, hằng số thường được viết hoa (nhưng không bắt buộc).

Hằng số được khai báo giống như biến, nhưng sử dụng từ khóa const. Hằng số chỉ có thể là một ký tự, chuỗi (string), boolean, hoặc giá trị số và không thể được khai báo bằng cú pháp :=. Một hằng số không có kiểu (type) sẽ được gán kiểu theo ngữ cảnh khai báo.

package main
import (
    "fmt" 
)
//Kiểu khai báo hằng đơn lẻ.

const Pi = 3.14
//Kiểu khai báo dùng const và () để khai báo cùng lúc nhiều hằng.
const (
 StatusOK = 200
 StatusCreated = 201
 StatusAccepted = 202 
)

func main(){
  const Greeting = "Xin chào" // Không dùng :=
  fmt.Println(Greeting)
  fmt.Println(Pi)
}

Trên màn hình termial sẽ in ra kết quả : “xin chào” và 3.14.

Ta không thể gán lại giá trị cho hằng số. Điều này cũng giống như hằng số trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Leave a Comment